DE SUMATRA POST 26 FEB. 1915

De Duitsche schepen.

Naar wij vernemen is er sprake van, dat de Duitsche schepen die te Belawan zijn opgelegd, maar buiten de haven zijn geankerd, binnen de havenkom zullen worden versleept, dit omdat men niet voldoende het oog op schepen kan houden en misschien ook in verband met de jongste gebeurtenissen te Singapore. Wij hebben naar deze zaak bij de havenmeester geïnformeerd, maar deze deelde ons mede, niets te kunnen zeggen. Intusschen vernamen wij van andere zijde, dat bevelhebber der vloot, tot wiens competentie deze quaestie behoort, nog geene definitieve beslissing genomen heeft.