HET NIEUWS VAN DEN DAG 27 JAN. 1913

Bali van Zuid naar Noord.

De heer Jonkhoff is heden met den heer Bouman, van Soerabaja, en controleur Dankmeijer, van Tabanan, met een Waltham auto dwars door Bali gereden, van Den Pasar naar Singaradja. De Waltham had een ontzettend zware taak. Ongelooflijk diepe ravijnen moesten worden door getrokken en de waterscheiding in het midden van het eiland was voor voertuigen maagdelijk terrein. De reizigers werden hier met algemeen enthusiasme ontvangen. De auto werd al spoedig de Balische padvinder genoemd. De tocht heeft 12 uren geduurd. Op sommige plaatsen zakte de wagen soms een meter diep weg in den bodem. De bevolking betoonde zich overal bizonder gewillig en het bestuur verleende op lofwaardige wijze zijn medewerking tot het welslagen van den tocht.

Semarang, de haven.
Zaterdag werd de eerste steen voor den kaaimuur der nieuwe havenwerken gelegd.