HET NIEUWS VAN DEN DAG 31 JAN. 1918

Semarang, nieuwe belasting.

Ter dekking van het tekort van f 50.000 op de gemeente-begrooting wordt heffing van een automobielbelasting voorgesteld.

De bedreigde personeels-positie.
De Locomotief meldt dat de gewestelijke Raad te Pekalongan aan de Regeering nadere inlichtingen zal vragen inzake de positie van het personeel der Gewestelijke Raden, in verband met de Bestuurshervorming.

Rijstschaarschte.
Te Semarang heerscht rijstschaarschte.

DE LOCOMOTIEF 31 JAN. 1948 - Familieberichten.
Ondertrouwd: W. C. PIETERS en H. E. OLTMANS Huw. vltr. 5 Febr. '48, 9 u.v.m. Huw. inz. 9.30 u. v.m. i/d Kerk v.d. H. Familie (Atmodirono). Sompok No. 7 - Semarang.