De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 28 MRT. 1877
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 28 MRT. 1877

Voor de Politie.

Wordt bij deze bekend gemaakt. dat de Wijkmeester van wijk Lt. H.P. SINECK, op verzoek, als zoodanig is ontslagen en in diens plaats tot Wijkmeester der gemelde wijk is benoemd de Heer F.W. BARENTS klerk op het politiekantoor alhier. De Assistent-Resident v. d. Politie, VAN ANDEL.

Op Zaterdag den 14en April, des voormiddags ten negen ure, zal op het waterstaats Bureau te Samarang aanbesteding gehouden worden van het werk, het bouwen van een telegraaf- en postkantoor, benevens woning voor den chef te Salatiga". De maximum aannemingsom bedraagt f 23229- Bij mislukking zal dadelijk overgegaan worden tot die voor de levering der duur voor benoodigde en niet in 's lands vooraad aanwezige materialen. Bestek en voorwaarden liggen op genoemd bureau ter inzage, alwaar verder alle inlichtingen ter zake te bekomen zijn. De Hoofd Ingenieur 2e klasse. Eerstaanwezin d-Ingenieur, P.H. VAN EGMOND.