Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19434300 Bezoekers

 10 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Ambtenaar (Burgerlijk).
De betrekking tussen de Staat en zijn ambtenaren is van staatsrechtelijke aard en wordt beoordeeld naar beginselen van staats- en administratief recht - bij uitzondering naar die van burgerlijk recht.
Krachtens art. 39 I.S. worden de ambtenaren - behoudens uitzonderingen met inachtneming van de
regels bij ordonnantie gesteld- benoemd en ontslagen door den gouv.- gen., die deze bevoegdheid kan overdragen.
De regels omtrent het toekennen van pensioen worden bij ordonnantie gesteld.
De hier boven bedoelde uitzonderingen zijn: de luitenant-gouverneur-generaal, de vicepresident en de leden van de raad van Ned. Indië, de voorzitter van de volksraad, de president van het hooggerechtshof van Ned. Indië en de voorzitter en de leden van de algemene rekenkamer, die door de Koningin worden benoemd en ontslagen.
De gouv.-gen. is verplicht het advies van de raad van Ned.-Indië te vragen ten aanzien van benoemingen tot gewichtige ambten, aan te wijzen bij ordonnantie (art. 22 lid 2 sub e I.S. en Stb.
1927 no. 133).
Hiertoe behoren de departementshoofden, de hoofden van gewestelijk bestuur, de residenten-afdelingshoofd, de hoogste rechterlijke ambtenaren, de hoofden van grote diensten, de burgemeesters van de hoofdplaatsen, de regenten.
Om te worden benoemd tot betrekkingen bij de burgerlijke dienst in het algemeen geldt dat -
onverminderd de voor bepaalde betrekkingen in verband met haar bijzonder karakter te stellen eisen
van Nederlanderschap of landaard - daartoe benoembaar zijn alle Nederlandse onderdanen (volgens Stb. 1910 no. 296) indien zij wel voldoen aan de gestelde voorwaarden van bekwaamheid.
Van de eis van het Nederlands onderdaan-schap kan de gouv.-gen. vrijstelling verlenen, indien het belang van ’s Lands dienst dat eist en tegen de naturalisatie van de betrokken vreemdeling naar zijn oordeel overwegende bezwaren bestaan (Sth. 1930 no. 40).
Om te worden benoemd in betrekkingen, bezoldigd met niet meer dan f 150 in de maand is in het algemeen vereist de kennis van iemand die een Europese lagere (Hollands-Chinese) school met goed gevolg heeft doorlopen.

Voor de benoembaarheid tot verschillende speciale ambten zie onder het betrokken artikel (b.v.
Boswezen, Rechterlijke macht, Onderwijs enz.).
Het eerdergenoemde heeft betrekking op de Europese burgerlijke landsdienaren.
Ten aanzien van de Inlandse hoofden, ambtenaren en beambten in de gouvernementslanden op Java
en Madoera is het volgende bepaald.
Door de gouverneur-gen. worden benoemd en ontslagen de regenten en de patihs; door de hoofden van gewestelijk bestuur worden benoemd en ontslagen de districtshoofden, de wedana’s bij de algemene politie, de onderdistricts-hoofden, mantri’s politie en ambtenaren bij de Inlandse bestuursdienst, de Inlandse officieren van justitie en hun adjuncten bij de landraden, het personeel
op de bestuurs-, politie- en perceptiekantoren, de hoofdpanghoeloe’s, alsmede alle overige Inlandse
ambtenaren, die een bezoldiging van f100 in de maand en minder verdienen, met uitzondering van de Inlandse ambtenaren, bij speciale takken van dienst ingedeeld, van wie benoeming en ontslag, krachtens bestaande of vast te stellen bepalingen, tot de bevoegdheid van andere autoriteiten behoort.
Een algemene regeling is getroffen tot overdracht van de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van enige klassen van burgerlijke landsdienaren.
Voor de gewesten buiten Java en Madoera gelden nagenoeg overeenkomstige bepalingen.
Zowel bij eerste benoemingen in 's Lands dienst als bij bevorderingen zal moeten worden rekening
gehouden met de door de kandidaten of ambtenaren genoten opleiding, hetzij op een opleidings-
school voor Inlandse ambtenaren, hetzij op Europese middelbare of lagere scholen.


Creatie datum: 22/03/2017 14:21
Categorie: - A
Pagina gelezen 1172 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië