Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476090 Bezoekers

 29 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Begroting van Nederlands-Indië.
Aangezien Ned. Indië (sedert 1912) een rechtspersoon is en dus finanicieel zelfstandig is, heeft het
een eigen begroting van inkomsten en uitgaven.
De inkomsten worden verkregen uit belastingen (zie aldaar), winsten van gouvernementsbedrijven en -monopolies, naast geldleningen.
De algemene begroting [d.w.z. zonder de begrotingen van de Landsbedrijven waarop de Bedrijvenwet (zie aldaar) van toepassing is verklaard] bestaat uit twaalf afdelingen, t.w.:
I. Regering en Hoge Colleges.
II. Departement van Justitie.
III. Departement van Financiën.
III. A. Indische schuld.
IV Departement van Binnenlands Bestuur.
V. Departement van Onderwijs en Eredienst.
V. A. Dienst der Volksgezondheid.
VI. Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.
VII. Departement van de Burgerlijke Openbare Werken.
VIII. Departement van Gouvernementsbedrijven 1).
IX. Departement van Oorlog.
X. Departement van de Marine.

Elke afdeling bestaat voor zoveel nodig uit vier hoofdstukken.
Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.
,,          II. Uitgaven in Indië.
,,          III. Middelen in Nederland.
,,          IV. Middelen in Indië.
I en III worden in Nederland, II en IV in Indië ontworpen.
De hoofdstukken worden gesplitst in posten, deze in artikelen en sub-artikelen.
De ontwerpen der algemene begroting worden door de gouv.. Aan de volksraad aangeboden bij de opening van de eerste gewone zitting (15 juni).
----------------------------------------------------------------------------------------------
1) De drie onder VI, VII en VIII genoemde departementen zijn omgezet in de departementen van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat.
De volksraad zendt de ontwerpen aan de gouv. gen. terug onder mededeling van zijn gevoelen, uiterlijk op 29 Augustus.
Ten aanzien van de ontwerpen van aanvullingsbegrotingen wordt de termijn van terugzending door de gouv. gen. bepaald.
De gouv. gen. stelt de begrotingen vast voor zover hij zich met het gevoelen van de volksraad verenigt:
Elke afdeling wordt bij besluit vastgesteld, welke in de Javase courant openbaar worden gemaakt.
Om te kunnen werken behoeven de vaststellingsbesluiten goedkeuring bij de wet: de goedgekeurde besluiten worden in het staatsblad van Ned.-Indië geplaatst.
In zeer dringende gevallen is de gouv. gen. bevoegd een uitgaaf te bevelen in afwachting van de wettelijke goedkeuring.
De betrekkelijke wetsontwerpen der algemene begroting worden uiterlijk 16 November aan de Staten-Generaal aangeboden.
De goedgekeurde begroting treedt in het algemeen in werking op 1 januari van het dienstjaar waarop zij betrekking heeft.
Indien voor een afdeling van de algemene begroting geen overeenstemming is verkregen tussen de gouv. gen. en de Volksraad, geschiedt de vaststelling daarvan bij de wet. Onderdelen van afdelingen van de alg. begr. en aanvullingsbegrotingen waaromtrent geen overeenstemming is verkregen worden eveneens bij de wet vastgesteld, voor zover daaraan behoefte bestaat. Wordt het vaststellingsbesluit van een afd. van de alg. begr. niet goedgekeurd, dan geschiedt de vaststelling van die afd. bij de wet.
Hetzelfde geldt voor aanvullingsbegrotingen.


Creatie datum: 15/05/2017 09:44
Categorie: - B
Pagina gelezen 896 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië