Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19282658 Bezoekers

 51 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gezondsheidsleer voor den soldaat in de overzeesche gebiedsdeelen

Inleiding / Ziekte oorzaken

 
  1. Boek
  2. Inleiding / Ziekte oorzaken
  3. Reinheid / Persoonlijke reinheid
  4. Kleding
  5. Luchtverversching / Zinderlijkheid bij voedselbereiding / Dranken
  6. Geest en gewoonte / Gonorrhoe / Rooken / Spuwen / Stoelgang
  7. Tropische omstandigheden en ziektes - 1
  8. Tropische omstandigheden en ziektes - 2
  9. Enkele punten voor de dienst te velden / Slotwoord

INLEIDING.
De commandant van een eenheid is verantwoordelijk voor de maatregelen, welke noodig zijn voor het behoud van de gezondheid in die eenheid. Dit heeft niet alleen betrekking op den officier, met een commando belast, maar op iederen onderofficier en zelfs op den ouderen soldaat, die te eeniger tijd een aantal manschappen onder zich heeft. Ieder moet daarom in staat zijn voor zich zelf en voor hen, die aan zijn hoede zijn toevertrouwd te zorgen. Wij allen hebben een taak in het leger te vervullen. Iedere man moet zorgen in goede conditie te zijn, om die taak te kunnen uitvoeren. Zoodra gij in dienst zijt getreden, worden U de methoden voor de verzorging en het behoud van uitrusting en bewapening geleerd. Het onderwijs in de kunst, gezond te leven en de gezondheid te behouden, wordt echter vaak vergeten. Het speciale werk van de Medische Dienst is gericht op het behoud van de gezondheid, doch dit kan slechts dan naar behooren worden verricht, wanneer iedere militair hierbij medehelpt. Dit kan hij alleen doen, door de eenvoudige gezondheidsprincipes goed te leeren kennen en door te leeren hoe ziekten veroorzaakt kunnen worden en hoe men ze kan voorkomen.

DE ZIEKTEOORZAKEN.
Bijna, alle ziekten, die in het leger voorkomen, worden door ziektekiemen veroorzaakt en kunnen worden voorkomen, indien men slechts weet hoe. Hiertoe is een elementaire kennis noodig van de kringloop van een besmettingsproces. Geen bacterieziekte begint vanzelf. De kiemen, die een ziekte verwekken, zijn van een ziek individu afkomstig. Bijgaande teekening maakt dit duidelijk,


 
De kringloop begint altijd bij een zieke of bacteriedrager. Wat bacteriedragers zijn, zal later worden besproken. Zij hebben de kiemen van een bepaalde ziekte bij zich. De ziektekiemen komen van den zieke of den „drager", gaan langs een bepaalde weg (water, voedsel, vliegen, stof, lucht, kleeren, huid of handen) naar een gezonde, dringen zijn lichaam binnen en maken hem tot een tweeden zieke. Langs een dergelijke route kunnen de kiemen van dezen tweeden zieke weer een gezonde bereiken, dezen tot een derden zieke maken en zoo voort, waardoor een heele keten ontstaat.
De bacteriedrager is iemand, die de ziektekiemen in zich heeft, maar of sterk genoeg is, zoodat hij zelf niet ziek wordt of ziek geweest is, en nu herstellende of hersteld, doch de bacteriën nog niet kwijt is. In de tropen komen deze bacteriedragers ongelukkigerwijs bij verscheidene belangrijke ziekten veel voor. Zij zijn alle in staat hun ziektekiemen op gezonde menschen over te brengen, wanneer de juiste weg hiertoe openstaat. Als voorbeeld zullen wij de kringloop van bacteriëele dysenterie (een soort diarrhee veroorzaakt door bacteriën) nader bezien. De dysenteriebacteriën verlaten den zieke met zijn ontlasting. Vliegen voeden zich met de ontlasting en nemen tegelijk eenige ziektekiemen op. De besmette vliegen voeden zich daarna met een of ander voedsel en laten hierbij eenige bacteriën op dit voedsel achter. Een gezonde man eet dit voedsel, maar neemt daarbij tevens de bacteriën op. De bacteriën vermenigvuldigen zich in zijn ingewanden en veroorzaken bij hem een nieuw geval van dysenterie. Hij op zijn beurt scheidt weer dysenteriebacteriën af en de kringloop begint opnieuw.
Indien deze kringloop kan worden verbroken, wordt het verbreiden van de ziekte stop gezet en er ontstaan geen nieuwe ziektegevallen. Dit is nu, wat wij voortdurend trachten te doen met de ziekten, die ons in de tropen bedreigen. Dit is, wat gij moet leeren: hoe deze keten is te verbreken in het dagelijksche leven in de tropen, zoowel in het kampement als in het veld. Het heeft weinig nut, dit te doen door gegeven voorschriften klakkeloos na te volgen; tracht te begrijpen hoe wij, bij ieder voorschrift op het gebied der hygiëne, steeds weer trachten de keten van een ziekte te verbreken, hetzij door de kiemen te dooden, hetzij door de weg, waarlangs zij U kunnen bereiken, af te snijden.


Creatie datum: 17/05/2017 12:48
Categorie: - G
Pagina gelezen 1141 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië