Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19282658 Bezoekers

 51 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gezondsheidsleer voor den soldaat in de overzeesche gebiedsdeelen

Tropische omstandigheden en ziektes - 2

 
 1. Boek
 2. Inleiding / Ziekte oorzaken
 3. Reinheid / Persoonlijke reinheid
 4. Kleding
 5. Luchtverversching / Zinderlijkheid bij voedselbereiding / Dranken
 6. Geest en gewoonte / Gonorrhoe / Rooken / Spuwen / Stoelgang
 7. Tropische omstandigheden en ziektes - 1
 8. Tropische omstandigheden en ziektes - 2
 9. Enkele punten voor de dienst te velden / Slotwoord

TROPISCHE OMSTANDIGHEDEN EN ZIEKTEN, DIE SPECIALE AANDACHT VEREISCHEN -2

Vlektyphus is een ernstige ziekte, die overgebracht wordt door de beet van een luis. Onzindelijkheid en daardoor verluizing vormen de omstandigheden onder welke deze ziekte zich kan verspreiden. Groote lichaamsreinheid voorkomt dit. Mocht men luizen ontdekken, dan moet men dit onmiddellijk aan den officier van gezondheid melden.

Hondsdolheid is een ziekte van honden (en nog enkele andere dieren). Menschen kunnen worden geïnfecteerd door de beet of het likken van een ziek dier. De ziekte komt in de tropen meer voor dan in Europa. Wanneer iemand door een verdacht dier wordt gebeten moet hij zich zoo snel mogelijk onder behandeling stellen. De teekenen van hondsdolheid bij een hond kunnen zeer onbestemd zijn. Verdenkt men een hond van hondsdolheid, dan moet hij veilig worden opgesloten en niet worden gedood. Men kan dan advies van een deskundige vragen. Is de hond na 10 dagen nog gezond, dan heeft hij geen hondsdolheid en een eventueel gebeten mensch kan van verdere behandeling tegen deze ziekte worden ontslagen.

Pest is een rattenziekte; zij wordt op menschen overgebracht door de beet van de rattenvloo. Een

epidemie onder menschen wordt altijd voorafgegaan door hooge sterfte onder ratten. Wanneer men ontdekt, dat er groote rattensterfte bij het kampement is, moet onverwijld de officier van gezondheid worden gewaarschuwd. Men vatte doode ratten niet met de handen aan met het oog op_het gevaar van overspringen van besmette vlooien. Men neme de rat op met een lange stok en doe hem in een bus met desinfectiemiddel, b.v. cresol. De plek, waar hij heeft gelegen, moet ook worden gedesinfecteerd. Breng de rat naar den officier van gezondheid. Pestbestrijding beteekent het dooden of verdelgen van ratten. Ratten dooden is een moeilijk en vaak ondankbaar werk. De beste manier om ratten kwijt te raken is te zorgen, dat geen voedselresten voor ratten bereikbaar ergens op het terrein of binnenshuis liggen en elke mogelijke schuilplaats voor ratten onbruikbaar te maken.

Pokken. Deze zoo ernstige ziekte komt door de goede vaccinatietoestand in de Archipel veel minder voor. Af en toe steekt zij nog even de kop op, terwijl elders tropische gebieden ziin, waar nog tienduizenden aan deze ziekte sterven.

Geslachtsziekten zijn reeds eerder besproken. Het ware slechts te wenschen, dat ieder in de tropen die neiging tot buitenechtelijk geslachtsverkeer heeft zich alleen maar even de mogelijke om niet te zeggen vermoedelijke gevolgen voor oogen stelt. Vaak volgt men een struisvogelpolitiek en sust zich met drogredenen in slaap tot onherstelbare schade aan eigen gezondheid en die zijner familie.

Verkoudheid. Het is een misvatting, dat kouvatten in het warme klimaat niet voorkomt. Verkoudheden, met bronchitis en ook longontsteking zijn verre van zeldzaam in de tropen. Men moet oppassen. dat men, na sterk getranspireerd te hebben, niet te sterk afkoelt onder een waaier (ventilator), of in de tocht of in de moesonregen. Deze laatste koelt het lichaam zeer sterk af. Daarom: afdrogen en droge kleeding. Wanneer gij in de tocht moet slapen, leg dan een handdoek of een andere voldoende bedekking over uw middel.

Klemoftetanus. Komt in sommige streken van de Archipel vrij veel voor; ontstaat door besmetting van een wond met bacteriën, die in de aarde worden aangetroffen. Het verdient dan ook aanbeveling wonden zorgvuldig te desinfecteeren, b.v. met jodiumtinctuur. terwijl, ter beoordeeling van den officier van gezondheid 'vaak tetanusserum zal worden gegeven.

Slangenbeet komt in de Archipel niet vaak voor. Voor eerste hulp kan men gebruik maken van een fleschje met Kaliumpermanganaat kristallen en een mesje, eventueel een scheermesje. Slangengif werkt snel. Gedurfde en snelle eerste hulp is vereischt. De patient moet zoo snel mogelijk naar het hospitaal worden vervoerd voor serumbehandeling.

Eerste Hulp:

 1. Leg een zakdoek, riem of verband rond het getroffen lichaamsdeel boven de beet, d.w.z. tusschen de beet en het hart, en bind af door er een stok onder te brengen en te draaien (knevelverband).
 2. Maak een kruissnede over de beet en druk zooveel mogelijk gif uit. Uitzuigen is niet aan te raden.
 3. Wrijf eenige kristallen Kaliumpermanganaat in de wond. Zoo'n knevelverband mag niet langer dan 30 minuten blijven liggen. Dan maakt men het voorzichtig even los. Vertoont de man weer ernstiger verschijnselen, dan draait men het weer snel vast.

De beet van de Indische schorpioenen is over het algemeen niet erg gevaarlijk. Men behandele ze met ammonia (geen verband hiermee omleggen), een Prisnitzverband met 3% boorzuur of koude omslagen.

Gevolgen van de warmte. Het gezonde en goed getrainde lichaam kan groote hitte en sterke zon verdragen. Het zijn degenen ,die ziek zijn of anderszins in slechte conditie, die van de gevolgen van de hitte te lijden hebben. Het lichaam moet op een zekere normale temperatuur gehouden worden. De lichaamsprocessen geven inwendige warmte en alle spierarbeid geeft nog meer warmte; die overmaat aan warmte moet worden verwijderd wil het lichaam zijn normale temperatuur behouden. Deze warmte raakt men kwijt

 1. door uitstraling,
 2. met de uitademingslucht
 3. door de verdamping van het zweet. Hoe warmer het is, des te minder effect zullen de eerste 2 wijzen van afkoeling hebben en bij een luchttemperatuur gelijk aan de lichaamstemperatuur blijft alleen de 3e wijze van afkoeling, de transpiratie over.

Het is duidelijk, dat, wanneer bij hoogere lichaamstemperatuur iets de vrije en ruime verdamping van zweet in de weg staat, dit tegelijkertijd de verwijdering van de overtollige lichaamswarmte zal beletten. Wanneer dit geschiedt, stijgt de lichaamstemperatuur en men krijgt dan wat men in de wandeling „zonnesteek” noemt, doch beter bijvoorbeeld met „warmtebevanging” zou kunnen worden aangeduid. Omstandigheden, die deze toestand bevorderen zijn:

 1. Teveel of te dikke kleeding, speciaal bij het verrichten van zwaar werk. De kleecling moet luchtig zijn.
 2. Ongezondheid van het lichaam: verstopping, te veel alcohol, een onreine huid, chronische malaria.
 3. Vochtigheid van de lucht, in het bijzonder stilstaande lucht, slecht geventileerde vertrekken, werken in gesloten ruimten, marcheeren in gesloten colonnen.
 4. Directe werking van de zonnehitte op het lichaam.
 5. Onvoldoende training. Goed getrainde soldaten kunnen ongeveer 1/3 van hun voedsel in arbeid omzetten, slecht getrainde hoogstens 1/4. Het verschil komt weer als overtollige lichaamswarmte vrij en moet dus extra worden verwijderd.
 6. Onvoldoende nachtrust. Het als regel genieten van een goede nachtrust is onontbeerlijk voor het behoud van een goede gezondheid. Te vaak wordt hiertegen nog onnoodig gezondigd.

Iemand die door de hitte bevangen is, moet in de schaduw worden neergelegd en zijn kleeren dienen, zoo noodig, te worden losgemaakt. Verder raadplege men zoo mogelijk een terzake deskundige, daar voor verschillende gevolgen van de hitte een verschillende behandeling vereischt is. Met het zich sterk door de zon laten verbranden moet men in de tropen voorzichtig zijn. Zonnebrand kan pijnlijke brandwonden veroorzaken, terwijl men zich bij sterke verbranding ernstig ziek kan voelen.


Creatie datum: 17/05/2017 13:28
Categorie: - G
Pagina gelezen 1090 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië