Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19354618 Bezoekers

 25 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Zwavel (Sulphur) Welirang, Belirang (Mal.)
wordt in en bij alle werkzame vulkanen aangetroffen: door zijne opvallende kleur lijkt het alsof het in groote hoeveelheden
aanwezig is. De uit solfataren tredende warme zwavelwaterstof en zwaveligzure gassen werken er op in, waardoor zwavel vrijkomt, die zich dan aan de mondgaten in blaadjes, korstjes of kristalrudimenten afzet.

Slechts in den Papandajan, den Welirang (Pasoeroean) en den Idjen wordt door Inlanders zwavel gewonnen. In den vulkaan Welirang verzamelt zich wegens de groote hitte op den bodem der uitgravingen zwavel in gesmolten vorm, waaruit hij dan dagelijks geschept wordt. De dagelijksche productie bedraagt 5 picol. In kratermeren, waar solfatoren op den bodem ter zijde in de oevers uittreden, wordt de zwavel als een fijn poeder afgescheiden, dat zich met asch en tuf mengt en als zwavelmodder op den bodem afzet welke 60% zwavel kan bevatten. Door den Opsporingsdienst van het Mijnwezen zijn verschillende kratermeren op zwavelafzettingen onderzocht. Door boringen is in den Kawah Poetih bij Soreang (Preanger) 500.000 ton zwavel aangetoond. In de Telega Bodas op de noordhelling van den Galoenggoeng bij Garoet volgens ruwe schatting 500.000 ton van 55 % zwavel. Enkele der telaga's van het Diëngplateau (Kedoe) bevatten zwavelhoudende lagen, overdekt door een veenlaag. De Telaga Troes bevat de belangrijkste hoeveelheid, ongeveer 90.000 ton zwavel.

De asch- en puinlagen in de terrassen van opgedroogde kraterbodems bevatten dikwijls groote hoeveelheden zwavel. In de oude kraters van den Tangkoeban Prahoe wordt in dergelijke terrassen rond 200.000 ton en in den nog werkzamen krater Kawah Ratoe 270.000 ton zwavelerts met een gehalte van 57.7 % zwavel aangetroffen. In den Idjen komen 30-50 m. dikke zwaveltuffen voor met 36.000 ton zwavel. De Sorik Marapi (Tapanoeli) bevat in de verschillende terrassen ongeveer 560.000 ton erts met rond 220.000 ton zwavel. - Van de Minahasavulkanen zijn eenige eveneens onderzocht, daarvan bevat de krater van den Mahamoe 130.000 ton zwavelmodder met 96.000 ton zwavel, de Sopoetan 55.000 ton met een gemiddeld zwavelgehalte van 52.8 % zwavel. Voorts zijn nog onderzocht in de Golf van Tomini (Celebes) gelegen Oena Oena en de Inilikavulkaangroep en de Lobo Tobi op Flores, waar evenzoo zwavellagen zijn aangetroffen maar van veel belang zijn deze afzettingen niet.

Voor de ontginning van de zwavelafzettingen in den Kawah Poetih (Preanger) is in 1924 door het Gouvernement een aannemingscontract afgesloten met de Algemeene Indische Mijnbouw Exploitatie Maatschappij. Deze maatschappij produceerde van 1925 t/m. 1930 resp. 55-207-355-370-1560-3605 ton zwavel. Tengevolge van de algemeene wereldcrisis is dit bedrijf ook getroffen; in 1931 is de productie teruggegaan tot 1817 ton. De zwavel werd bij het raffinageproces der suikerfabrieken en in fijnen vorm voor de bestrijding van insecten en meeldauw van rubberboomen gebruikt. Een zwavelverbinding met ijzer, pyriet, belangrijker dan zwavel zelf is in Indië als mineraal veel verbreid, komt echter plaatselijk niet in voldoende hoeveelheid voor om loonend ontgonnen te worden.


Creatie datum: 09/06/2017 15:29
Categorie: - Z
Pagina gelezen 698 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië