Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19282798 Bezoekers

 4 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Bestuur, Bestuur wezen, Bestuur inrichting, Bestuurshervorming.
Nog in het begin van deze eeuw was het bestuur in Nederl.-Indië geheel gecentraliseerd in de
Gouverneur-Generaal als vertegenwoordiger aldaar van de Koning.
De wil van de Landvoogd werd door geheel Indië uitgevoerd door een staf van Europese en Inlandse ambtenaren, die de orders van de Indische Regering en niets anders hadden uit te voeren.
Pas in 1901 werd, afgescheiden van de reeds van ouds bestaande autonomie van de desa, de deur opengezet voor een bescheiden decentralisatie (zie aldaar) tot ontlasting van het Centraal bestuur van bepaald aangewezen lokale belangen, die beter plaatselijk door lokale raden, samengesteld uit daartoe benoemde dan wel verkozen leden, ingezetenen van het ressort, behartigd konden worden.
De bestuurshervorming van 1922 ging in deze veel verder.
Zij wilde Indië verdelen in grote bestuurseenheden, waarin behoorlijk geoutilleerde, uit de ingezetenen gevormde raden, belast zouden zijn met de volledige zorg voor de huishouding van die eenheden.
Daarbinnen zouden in gelijke zin kleinere eenheden gevormd kunnen worden.
Daargelaten het sedert opgeheven Gouvernement der Molukken, is de bestuurshervorming beperkt gebleven tot Java en Madoera.
Buiten de Vorstenlanden, waar twee Gouvernementen gevormd zijn, is Java en Madoera verdeeld
in drie provincies, (West, Midden en Oost-Java), waarbinnen ongeveer 70 autonome regentschappen
en 19 stadsgemeenten, wier samenstelling en bevoegdheden geregeld zijn o.m. bij de Provincie-ordonnantie, de Regentschapsordonnantie, en de Stadsgemeente-ordonnantie.
(Zie ad Decentralisatie).
In Ned.-Indië heeft men naast rechtstreeks bestuurd gebied, ook nog, en vooral in de Buitengewesten, veel indirect bestuurd gebied, de z.g.n. zelfbesturen.
Op Java en Madoera zijn als zodanig de Vorstenlanden en in de Buitengewesten talrijke streken met Inlandse zelfbesturen, waarvan de staatsrechtelijke verhouding tot de Indische Regering is neergelegd in z.g. politieke contracten.
Het Binnenlands Bestuur in Ned.-Indië wordt uitgeoefend door een korps Europese en Inlandse bestuursambtenaren, wier taak uiteraard  zeer verschilt naar gelang zij hun functies uitoefenen in streken waar zelfbesturen zijn, dan wel in streken, die direct bestuurd worden of waar decentralisatie is ingevoerd.


Creatie datum: 15/06/2017 11:52
Categorie: - B
Pagina gelezen 710 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië