Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19354539 Bezoekers

 41 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Communisme.

Politiek-communistische beginselen en leuzen werden in Indië openlijk gepropageerd na de oprichting te Semarang in mei 1920 van de Perserikatan (later Partij) Communist India (later Indonesia), de P.K.I., ontstaan uit de linkervleugel van de door H. J. F. M. Sneevliet in 1914 aldaar
gevormde revolutionair-socialistische vereniging.
Al spoedig trachtten de communistische leiders zich meester te maken van de bestaande organisaties van de Inlandse volksbeweging.
Talrijke tot de Sarekat Islam (zie aldaar) behorende plaatselijke groeperingen vielen weldra ten prooi aan de agressieve propaganda van de communisten.
Die groeperingen werden onder de benaming Sarekat Rajat tot onderbouw gemaakt van de communistische organisatie, waarvan de bovenbouw door de P.K.I. werd gevormd.
Van de communistische volksleiders traden allengs de Javanen Semaoen en R. Darsono op de voorgrond; zowel in de politieke beweging als in de vakbeweging.
Met de opvoeding van de jeugd belastte zich de Maleier Tan Malaka.
Als sectie van de Communistische Internationale van Moskou voerde de P.K.I. ijverig propaganda voor de strijd tegen ,,het kapitalisme", waarmee het bestaand gezag werd vereenzelvigd, aanvankelijk in de volksbeweging, later voornamelijk in de vakorganisaties, welke allengs werden omgezet tot kernen en steunpunten voor revolutionaire actie.
Naar aanleiding van een stakingsbeweging bij de Gouvernements-pandhuizen op Java werd aan Tan Malaka in 1922 Koepang op Timor als verblijfplaats aangewezen; op zijn verzoek werd hem vergund Ned.-Indië te verlaten.
Een zelfde maatregel werd ten aanzien van Semaoen getroffen, toen hij in 1923 de werklieden van de Staatsspoorwegen na een loonconflict tot staken aanzette.
Hem werd Timor als verblijfplaats aangewezen; op zijn verzoek werd hem eveneens vrijheid gelaten zich naar het buitenland te begeven.
De met grote voortvarendheid gevoerde propaganda tot verbreding van de organisatie had tot gevolg, dat in 1924 de P.K.I. 30 secties met 1140 leden telde, terwijl het aantal Sarekats Rajat 31 bedroeg met 31100 leden.
Eind van dat jaar besloot de P.K.I.-leiding de vakbonden tot revolutionaire actie te voeren.
In 1925 braken stakingsbewegingen uit te Semarang (drukkerijen, ziekeninrichting en havendienst) en te Soerabaja (machine-fabrieken), welke door communisten waren voorbereid en georganiseerd. Een drietal leiders, w.o. R. Darsono, werd op Nieuw Guinea geïnterneerd, terwijl een vierde,
n.l. Alimin Prawirodirdjo bijtijds Indië wist te verlaten.
In januari 1926 werd aan Darsono vergund Ned.-Indië te verlaten om naar Rusland te gaan tezamen met zijn partijgenoot Moeso.
Toen deze bewegingen door krachtige Regeringsmaatregelen waren onderdrukt, besloten de P.K.I.-leiders over te gaan tot gewelddadige revolutionaire actie.
Deze werd terdege voorbereid, o.m. door de communistische organisatie op illegale wijze te versterken middels vorming van tienmannenbonden en groepen van misdadigers.
Voorafgegaan door terroristische daden, leidde de communistische activiteit ten slotte tot ernstige ongeregeldheden, welke met kracht van wapens moesten worden onderdrukt.
De opstandige communistische bewegingen in West-Java (november 1926) en in West-Sumatra (januari 1927) brachten de Indische samenleving in heftige beroering.
Rond 13000 personen werden gearresteerd.
Ruim 4500 van hen  werden tot vrijheidsstraffen veroordeeld, terwijl een 1300-tal werd geïnterneerd op een terrein aan den bovenstroom van de Digoelrivier op Nieuw-Guinea.
Daar gebleken was, dat Inlandse communisten, op wie de interneringsmaatregel was toegepast, de hun verleende vergunning om Ned.-Indië te verlaten hadden misbruikt om in het buitenland
revolutionaire propaganda te blijven voeren, besloot de Indische Regering voortaan dergelijke vergunning te weigeren.
Naderhand bleek voorts, dat de in het buitenland vertoevende communistische propagandisten (z.a. Semaoen, Darsono, Tan Malaka, Alimin Prawirodirdjo en Moeso) in Achter-Indië een z.g. Partai Republiek Indonesia (Pari) hadden opgericht als centrale organisatie voor een revolutionnaire actie in hun vaderland.
De arrestatie van de P.K.I.- leiders had de ineenstorting en ontreddering van de communistische organisatie tot gevolg.
In geheime groeperingen en misdadigersbonden bleef de gisting echter nawerken.
Medio 1927 kwam een met behulp van militairen beraamde revolutionaire actie te Bandoeng aan het licht.
Twee jaren later werd een communistische actie in de arbeidsbeweging ontdekt, zowel op Java als op Sumatra.
Ook deze communisten werden geinterneerd.
Nadat medio 1930 een plaatselijk onderzoek was ingesteld naar de toestanden in de twee interneringskampen in Boven-Digoel besloot de Indische Regering tot opheffing van de interneringsmaatregel ten aanzien van die personen, welke geacht worden geen gevaar meer op te leveren voor de openbare orde en rust in het land van hun herkomst.
Sedert dien zijn honderden geïnterneerden met hun gezinsleden teruggezonden.
Bedroeg de bevolking van de kampen (Tanah-Merah en Tanah-Tinggi) in 1929 2101 personen, w.o. 1124 mannen, 450 vrouwen en 527 kinderen, einde 1933 waren er 684 personen, w.o. 460 mannen, 87 vrouwen en 137 kinderen.
Het aantal geïnterneerden verminderde tot 442 mannen en 2 vrouwen.
Communistische organisaties worden thans in Indië niet meer geduld.
Het communisme is echter niet geheel verdwenen; de leuzen en frasen zijn met de propagandistische methode en tactiek overgenomen door enige sedert 1927 onder verschillende benamingen gevormde revolutionair-nationalistische en -godsdienstige verenigingen ten behoeve van haar actie tegen het gezag.


Creatie datum: 27/07/2017 23:51
Categorie: - C
Pagina gelezen 592 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië