Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19282658 Bezoekers

 51 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

HULP AFSTANDSTABEL VOOR WEST-JAVA / M-N-O-P

Koninklijke vereeniging Java Motor Club Semarang 1930

Zie ook afstandstabel voor West-Java
Afstandstabel / A-B-D / G-K-L / R-S / TW

VAN

NAAR

KM.

M

Madja (Res: Batam)

Rangkasbetoeng .......

23

Madja (Afd. Madjalengka)

Cheribon ..........

Djatiwangi .........

Madjalengka ........

55

22

12

Malabarradio

Bandjaran .........

Bandoeng .........

Pengalengan ........

16

34

27

10

Malangbong

Garoet ..........

Koeningan .........

Pendjaloe ..........

Soemedang ........

Tasikmalaja .........

Tjibatoe ..........

41

88 1/2

33 1/2

49

38

20

Mandirantjan

Cheribon ..........

Koeningan .........

Madjalengka ........

Soemedang .........

Tjilimoes..........

18 1/2

22 1/2

39

90

8

Mangoenredjo

Garoet ...........

Soekaradja .........

Tasikmalaja .........

36

27

18

Manondjaja

Bandjar ..........

Tasikmalaja .........

Tjiamis ..........

Tjikatomas .........

31 1/2

10 1/2

7 1/2

40

Mantjak

Krentjeng ..........

12

Maoek

Tangerang .........

21

Menes

Laboefen ..........

Pandeglang .........

12

29

Merak

Serang ..........

Tjilegon ..........

30

13

N

Nagrek

Bandoeng .........

Garoet ...........

Soemedang .........

Tasikmalaja .........

Tjitjalengka .........

40

23

48

65

10

O

Oedjoengbroeng

Bandoeng .........

10 1/2

P

Padalarang

Bandoeng .........

Gadobangkong ........

Poerwakarta .........

Tjiandjoer .........

Tjikalong Koelon .......

Tjikalong Wetan .......

Tjirandjang .........

Tjisomang .........

18

31 1/2

48

47

18 3/4

16

181/4

24

Padalarang

Tjiandjoer.........

68

Palaboean Ratoe

Bantargadoeng........

Buitenzorg .........

Djampangkoelon (Tjitjoeroeg)...

Lengkong ..........

Pasaroehan .........

Soekaboemi .........

Tjibadak ..........

Tjisolok ..........

22

91

50

43

25 3/4

62

49

15 1/4

Palimanan

Ardjawinangoen .......

Cheribon ..........

Madjalengka ........

Ploembon ..........

Soemedang .........

Tjiwaringin .........

8

16

35

4

69

7

Pameungpeuk (Mid.-Priangan)

Bandjaran.........

Bandoeng .........

Pengalengan .......

Tjimaoeng........ .

4 1/2

13 1/2

27 1/2

1O 1/2

Pameungpeuk (Oost-Priangan)

Pamegatan .........

Tjikelet ..........

Tjilaoeteureun ........

51 1/2

9 1/2

6 1/2

Parigi (Res. Oos.-Priangan)

Bandjar ..........

Legokdjawa .........

Tasikmalaja ........

83

18 1/4

125

Parigi (Res. Bantam)

Kragilan ..........

Serang ...........

Tangerang .........

13

29

36

Paroengkoeda

Buitenzorg .........

Parakansalak ........

Soekaboemi .........

36

9

24

Pasaoeran

Anjer Lor .........

Laboean ..........

Padarintjang ........

24

20

32

Pasarminggoe

Mr. Cornelia ........

Rangoenan .........

12

5

Pasirboengoer

Kalidjati .........

Poerwakarta ........

Soebang ..........

Soekamandi .........

Tjikampek .........

12

45

26

18

52

Paroengpandjang

Boenar...........

Buitenzorg.........

Rangkasbetoeng.......

27

68

86

Pasanggrahan

Bandoeng..........

Soemedang.........

Tjiherang..........

Tjikramas.........

41

3

4

Patjet

Buitenzorg ........

Tjiandjoer.........

45

15

Pegadenbaroe

Poerwakarta........

Soebang ..........

Tjikampek .........

62

15

69

Pengalengan

Bandoeng .........

41

Petir

Baros .........

Djamboe .........

Pandeglang .........

Rangkasbetoeng .......

Serang ...........

Tjikeusal .........

Tjiroeas .........

9

12

15

18

15

6

12

Ploembon

Chiribon ........

Madjalengka ........

Soemedang .........

12

39

73

Poentjakpas (grens Bultenzorg-West Priangan)

Buitenzorg .........

Tjiandjoer .........

35

25


Bron: Koninklijke vereeniging Java Motor Club 1930
Afstands tabellen Java en Madoera.
Blz 11, 12 en 13

Creatie datum: 16/01/2018 12:57
Categorie: - A
Pagina gelezen 1749 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië